PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Psychodiagnostika, AC/DC

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Psychodiagnostika, AC/DC

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC

MOŽNÉ CÍLE SPOLUPRÁCE:

 • Ověření způsobilosti uchazečů na vybranou pozici na základě kompetenčního modelu.
 • Vypracování pořadí uchazečů na základě výsledků testů.
 • Zmapování výkonového a osobnostního potenciálu testované skupiny.
 • Tvorba kompetenčního modelu na vybranou pozici.

Vypracované doporučení slouží jako jedno z výběrových kritérií, které je třeba posuzovat v souvislosti s ostatními pracovními požadavky pozice.

OBLASTI ANALÝZY

Při posuzování tzv. měkkých kompetencí vycházíme z modelu AMA a modelu APA, který zahrnuje aktuální poznatky z výzkumů manažerských kompetencí zejména emoční inteligence a sociálních dovedností. V rámci psychodiagnostiky můžeme tedy sledovat následující kategorie:

1. Kariérové dovednosti

Zaměření na výkonnost, akceschopnost, proaktivita

 • Identifikace problému – schopnost vystihnout podstatu problému v chaosu
 • Objektivita vnímání a rozhodování – schopnost vyhnout se zkreslením a předsudkům
 • Koncepční myšlení – abstraktní myšlení, hledání souvislostí, uvažování ?za roh?
 • Tvůrčí myšlení – schopnost nacházet nová řešení a souvislosti
 • Rozhodnost a ochota přijmout riziko
 • Organizační předpoklady a časový management

2. Intrapersonální předpoklady

 • Přesné sebehodnocení – znalost osobních silných a slabých stránek
 • Orientace na změnu – pružnost a přizpůsobivost změnám
 • Sebereflexe vlastního výkonu – schopnost reálně ohodnotit vlastní výkon
 • Sebeřízení – schopnost samostatně organizovat vlastní práci, určovat priority

3. Interpersonální předpoklady

 • Schopnost účinně komunikovat a udržovat interpersonální vztahy v pracovním týmu
 • Schopnost řídit a vést podřízené, zadávat úkoly a poskytovat účinnou zpětnou vazbu
 • Schopnost motivovat ostatní ke splnění cílů, vytvářet týmy a koalice

4. Odolnost osobnosti a motivace

 • Emoční management – schopnost zvládat vlastní emoce
 • Stres management – schopnost snášet zátěž, stres
 • Frustrační tolerance – schopnost vytrvat při neúspěchu
 • Motivace – schopnost motivovat sebe i druhé

METODY

Níže uvedené metody zatím neobsahují přesnou specifikaci testů. Tyto budou upřesněny po vypracování Individuálního kompetenčního profilu pro danou pozici.

Standardizované psychodiagnostické testy

 • Výkonové testy – testy manažerského potenciálu, pracovní výkon pod stresem, schopnost vytrvat při neúspěchu
 • Osobnostní dotazníky – osobnostní charakteristiky, komunikační dovednosti, styl vedení lidí, týmové role, motivace k výkonu
 • Projektivní testy osobnosti – znemožňují možnost záměrného zkreslení výsledků
 • Řízený rozhovor – 15–20 min s každým z účastníků

VÝSTUPY

Závěrečná zpráva

 • individuální – grafické a slovní zpracování výsledků účastníka assessmentu ‑ zhodnocení silných a slabých stránek vzhledem k danému profilu
 • skupinová – porovnání výsledků jednotlivých uchazečů vzájemně mezi sebou, sestavení doporučeného pořadí, srovnání účastníků ve struktuře: vysoký potenciál, doporučen pro danou pozici, doporučen s výhradou, nedoporučen

Assessment centrum

při výběru nových pracovníků, sestavování či doplňování pracovních týmů – naši partneři poptávají naše služby zpravidla v závěrečných fázích výběru. Všichni naši konzultanti, kteří se zabývají touto oblastí jsou odbornými psychology s bohatými zkušenostmi v oblasti obchodu a personalistiky, pracují se standardizovanými psychodiagnos­tickými metodami a technikami.

Development centrum

při potřebě zmapovat potenciál firmy v jejich zaměstnancích, výběru perspektivních zaměstnanců do manažerské přípravy, plánování personálních rezerv, tvorbě kariérových plánů, analýze vzdělávacích potřeb, individuálním poradenství atp.